Zandschulp Hekwerken

Algemene voorwaarden

×

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, adviezen van en alle overeenkomsten met de eenmanszaak A. van de Zandschulp Hekwerken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 09097661 (verder: “Zandschulp Hekwerken”). In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle overeenkomsten tot aanneming van werk.

1.2 Eventuele door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op aanbiedingen van Zandschulp Hekwerken en met Zandschulp Hekwerken gesloten overeenkomsten.

1.3 Wijzigingen in de tussen Zandschulp Hekwerken en wederpartij gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Zandschulp Hekwerken en wederpartij zijn overeengekomen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Zandschulp Hekwerken en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg dan wel situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 1. Aanbiedingen

2.1 Alle door of namens Zandschulp Hekwerken gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Zandschulp Hekwerken het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Zandschulp Hekwerken daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zandschulp Hekwerken anders aangeeft.

2.3 De door Zandschulp Hekwerken bij een aanbieding gehanteerde technische specificaties, daaronder begrepen berekeningen, prijslijsten, tekeningen,

brochures en andere gegevens, etc. zijn slechts informatief en geven een algemene weergave. Zij binden Zandschulp Hekwerken niet. Voor eventuele onvolkomenheden is Zandschulp Hekwerken niet aansprakelijk.

Zandschulp Hekwerken is niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Zandschulp Hekwerken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Indien de aanbieding van Zandschulp Hekwerken niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij, zullen alle zaken en overige documentatie zoals bedoeld in 2.3, door de wederpartij franco aan Zandschulp Hekwerken worden teruggezonden.

III. Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake door Zandschulp Hekwerken verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke berusten bij Zandschulp Hekwerken of derden-rechthebbenden en gaan door de

overeenkomst niet op wederpartij over, ook niet indien de zaken of diensten specifiek voor wederpartij ontworpen, ontwikkeld of samengesteld zijn. De levering van een zaak kan niet als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of

vrijgegeven aan derden van de intellectuele of industriële eigendom worden gezien, tenzij Zandschulp Hekwerken daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

3.2 Zandschulp Hekwerken verklaart dat met het geleverde, voor zover zij weet, geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Zandschulp Hekwerken kan wederpartij echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

3.3 Wederpartij staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Zandschulp Hekwerken, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot het geleverde, bijvoorbeeld door het geleverde te kopiëren of na te maken.

 1. Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tussen Zandschulp Hekwerken en wederpartij komen pas tot stand door schriftelijke acceptatie door Zandschulp Hekwerken. De schriftelijke acceptatie door Zandschulp Hekwerken wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Aanvullende afspraken, wijzigingen door wie ook gedaan, zijn slechts bindend indien deze door

Zandschulp Hekwerken schriftelijk zijn bevestigd.

4.2 Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur.

4.3 Zandschulp Hekwerken is bevoegd om – indien Zandschulp Hekwerken dit

noodzakelijk acht – voor een juiste uitvoering van de aan Zandschulp Hekwerken verstrekte opdrachten en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.4 Ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maatvoeringen, constructies, werkwijzen, plaatsingsvoorschriften, technische omschrijvingen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen.

 1. Leveringstermijn/Uitvoeringsperiode

5.1 De door Zandschulp Hekwerken opgegeven leveringstermijn of uitvoeringsperiode geldt als indicatief en is niet te beschouwen als fatale termijn.

5.2 De leveringstermijn of uitvoeringsperiode gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, doch niet eerder dan op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de

overeenkomst van Zandschulp Hekwerken is ontvangen en niet eerder dan nadat over alle commerciële en technische details overeenstemming is

bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Zandschulp Hekwerken, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke

voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

5.3 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke bij Zandschulp Hekwerken bekend waren toen de leveringstermijn of uitvoeringsperiode werd vastgesteld, kan Zandschulp Hekwerken de

levertermijn of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.

5.4 Als er sprake is van meerwerk wordt de leveringstermijn of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.

Als het meerwerk niet in de planning van Zandschulp Hekwerken kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

5.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Zandschulp Hekwerken wordt de leveringstermijn of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.

5.6 Als er sprake is van overmacht als gespecificeerd in artikel XVII van deze voorwaarden of onwerkbare omstandigheden wordt de leveringstermijn of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Onder onwerkbare omstandigheden worden verstaan alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag-, wind-, of temperatuursomstandigheden) die – naar het

uitsluitend oordeel van Zandschulp Hekwerken – ofwel een onveilige werksituatie doen ontstaan ofwel de ongestoorde uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of nadelig beïnvloeden.

5.7 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Zandschulp Hekwerken, kan de wederpartij bij een overschrijding van de leveringstermijn of uitvoeringsperiode tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding. Indien de leveringstermijn of uitvoeringsperiode wordt overschreden met meer

dan 30 dagen, dient de wederpartij Zandschulp Hekwerken schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij aan Zandschulp Hekwerken een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

 1. Omvang en uitvoering van het werk

6.1 Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle vergunningen, ontheffingen, etc. die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, is in de prijs van het werk niet begrepen:

– de kosten voor het afvoeren van materialen, bouwstoffen en/of afval;

– de kosten ter voorkoming van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken.

6.3 Tenzij anders is overeengekomen, draagt de wederpartij zorg voor:

– het vooraf ruim bereikbaar maken en egaliseren van de hekwerklijn en/of montagelocatie;

– het afvoeren van vrijgekomen grond, sloop en snoeiafval;

– het op of openbreken van straatwerk of asfaltbanen;

– het leggen van de mantelbuis.

6.4 Wederpartij draagt ervoor zorg dat Zandschulp Hekwerken haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, waaronder gas, water en elektriciteit.

VII. Hekwerklijn en voorwaarden

7.1 Wederpartij is gehouden de hekwerklijn, zowel onder- als bovengronds, schoon en obstakelvrij aan te bieden. Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct aangeven van de positie(s) van de hoek- en eindpunten en de locatie(s) van eventuele poorten alsmede voor het aangeven van de hoogte van het te plaatsen hekwerk.

7.2 Indien de wederpartij de hoekpunten en/of eindpunten niet of onduidelijk heeft aangegeven, kan Zandschulp Hekwerken geen hekwerk plaatsen. Indien Zandschulp Hekwerken om deze reden geen

werkzaamheden kan uitvoeren, behoudt zij zich haar opschortingsrecht voor. Indien Zandschulp Hekwerken om bovenstaande reden het hekwerk aan moet passen, is zij gerechtigd deze kosten aan wederpartij als meerwerk te factureren.

VIII. Grondroerdersregeling

8.1 Zandschulp Hekwerken zal in overleg met de wederpartij voor het begin van de werkzaamheden de mechanische graaf- en heiwerkzaamheden bij het Kadaster-Klic verzorgen (hierna: “de klicmelding”). Zandschulp Hekwerken mag op eigen initiatief een klicmelding uitvoeren wanneer de werkzaamheden dit vragen.

8.2 Indien de wederpartij niet meewerkt aan de klicmelding, is Zandschulp Hekwerken gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten. De kosten die hieruit voortvloeien, zowel direct als indirect, komen voor rekening van de wederpartij.

8.3 De wederpartij is verplicht de ligging van de kabels, leidingen en of buizen die door haar zelf zijn aangelegd of onder haar verantwoordelijkheid vallen en niet onder de grondroerdersregeling vallen, door middel van piketten exact aan te geven.

8.4 Wanneer de wederpartij niet voldoet aan de in artikel 8.3 genoemde verplichting, kan en mag Zandschulp Hekwerken er gerechtvaardigd op

vertrouwen dat er geen kabels, leidingen en of buizen in de grond aanwezig zijn. Mocht er alsdan door Zandschulp Hekwerken tijdens de werkzaamheden toch een kabel, leiding of buis worden vernield, dan

komen de kosten, zowel direct als indirect, voor rekening van de wederpartij.

 1. Toegangstechniek

9.1 De wederpartij is verantwoordelijk voor het leggen en/of de aanleg van een mantelbuis, wanneer Zandschulp Hekwerken aangeeft dat er bekabeling moet komen.

9.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor het leggen/de aanleg van de stroomtoevoer tot aan de poort.

9.3 Wanneer de wederpartij niet voldoet aan de in artikel 9.1 en 9.2 genoemde verplichting, is Zandschulp Hekwerken gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot de wederpartij aan deze voorwaarden

heeft voldaan. Alle kosten, zowel direct als indirect, komen voor rekening van de wederpartij.

 1. Meer- en minder werk

10.1 Van meer- of minderwerk is in ieder geval sprake wanneer:

 1. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificatie of het bestek;
 2. De door wederpartij aan Zandschulp Hekwerken verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 3. Van geschatte hoeveelheden meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2 Indien de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, is Zandschulp Hekwerken gerechtigd bij de eindafrekening 10% van het verschil

bij wederpartij in rekening te brengen.

10.3 Onder meerwerk worden verstaan de werkzaamheden die niet in de offerte opgenomen zijn en waarvoor de wederpartij tijdens het lopende project opdracht heeft gegeven. Daarnaast vallen onder het meerwerk alle werkzaamheden voortvloeiend uit onvoorziene omstandigheden die nodig zijn om de opgedragen werkzaamheden correct uit te voeren.

10.4 Bij oponthoud van de werkzaamheden wordt het meerwerk doorberekend op de eindfactuur, indien het oponthoud voor rekening komt van de wederpartij.

 1. Oplevering van werk

11.1 Indien sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk, wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. De wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
 2. Het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een deel van het werk in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. Zandschulp Hekwerken schriftelijk aan wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen veertien dagen na deze mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. De wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

11.2 Indien de wederpartij het werk niet goedkeurt, is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Zandschulp Hekwerken en moet hij Zandschulp Hekwerken in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.

11.3 De wederpartij is verplicht voor de opleveringsdatum als een goed huisvader met de zaken, nog behorende tot het eigendom van Zandschulp Hekwerken, om te gaan.

XII. Garantie

12.1 Zandschulp Hekwerken staat – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – voor een periode van twee maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

12.2 Indien blijkt dat de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is, zal Zandschulp Hekwerken deze alsnog deugdelijk uitvoeren of wederpartij crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Wederpartij moet Zandschulp Hekwerken in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek of de bewerking opnieuw uit te voeren.

12.3 Wederpartij komt uitsluitend een beroep op garantie toe indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Zandschulp Hekwerken heeft voldaan.

12.4 Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken het gevolg zijn van:

– Gebruikelijke slijtage;

– Onoordeelkundig gebruik;

– Niet of onjuist gevoerd onderhoud;

– Installatie, montage of reparatie door wederpartij of door derden;

– Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door wederpartij;

Geen garantie wordt gegeven op:

– Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

– Het keuren en repareren van zaken van wederpartij;

– Zaken waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

12.5 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van wederpartij op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke grondslag dan ook.

12.6 Bij een beroep op de garantiebepalingen zullen partijen eerst in overleg treden, teneinde te bespreken of de wederpartij het gebrek zelf kan verhelpen.

XIII. Prijzen

13.1 Zandschulp Hekwerken heeft het recht, nadat de overeenkomst is gesloten en bevestigd, de prijs aan te passen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien zich factoren voordoen die dit rechtvaardigen. Onder

bovengenoemde factoren worden onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten,

belastingen, valutawijzigingen, etc.

13.2 Wederpartij heeft na kennisgeving van een aanpassing van de prijs als bedoeld in artikel 13.1 het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de

aanpassing van de bedongen prijs door Zandschulp Hekwerken plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Ontbinding door wederpartij dient schriftelijk te geschieden binnen één week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien wederpartij de overeenkomst niet binnen één week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Zandschulp Hekwerken meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

XIV. Betaling

14.1 Betaling zal geschieden op een door Zandschulp Hekwerken aan te wijzen bankrekening.

14.2 Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling plaats door termijnbetalingen:

– 50% van de totale prijs bij het overeenkomen van opdracht;

– 50% van de totale prijs bij oplevering.

14.3 Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

14.4 De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking. Indien wederpartij

met Zandschulp Hekwerken schriftelijk een betalingskorting is overeengekomen, vervalt deze indien de betalingen van wederpartij niet binnen de gestelde termijn door Zandschulp Hekwerken zijn ontvangen.

14.5 Indien wederpartij met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan onmiddellijk rente verschuldigd van 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Voorts komen alle te maken buitengerechtelijke kosten voor rekening

van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door wederpartij verschuldigde bedrag.

14.6 Eventuele geschillen tussen wederpartij en Zandschulp Hekwerken naar aanleiding van door wederpartij gedane reclames dan wel uit andere hoofde, geven wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

14.7 Zandschulp Hekwerken is steeds bevoegd al hetgeen zij aan wederpartij schuldig is, te verrekenen met hetgeen wederpartij, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdbepaling, aan Zandschulp Hekwerken of een daaraan gelieerde vennootschap schuldig is. Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

14.8 Zodra wederpartij met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Zandschulp Hekwerken op wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder

ingebrekestelling onmiddellijk in.

 1. Klachtplicht/reclames

15.1 Wederpartij kan in alle gevallen op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen twee weken nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Zandschulp Hekwerken heeft geklaagd onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Geringe afwijkingen onder andere in

kwaliteit, samenstelling, eigenschappen, kleur en dergelijke, die uit technisch oogpunt bezien onvermijdelijk zijn, of die volgens gebruik algemeen worden geaccepteerd, kunnen nooit grond voor klachten opleveren.

15.2 Wederpartij kan op een gebrek geen beroep meer doen indien:

 1. De zaken door of namens wederpartij ondeugdelijk of in strijd met door of namens Zandschulp Hekwerken gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;
 2. De zaken door of namens wederpartij zijn verwerkt;
 3. Wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting jegens Zandschulp Hekwerken niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

15.3 Wederpartij moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Zandschulp Hekwerken hebben ingediend.

15.4 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

XVI. Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van Zandschulp Hekwerken in verband met toerekenbare tekortkomingen is, behoudens opzet of bewust roekeloosheid, in alle gevallen beperkt tot maximaal de overeengekomen

opdracht.

16.2 Zandschulp Hekwerken zal, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek dat het gevolg is van enig gebrek in een haar door een derde afgeleverde grondstof, dan

wel een door een derde aan haar geleverd gereed product of halffabricaat.

16.3 Zandschulp Hekwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of

stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die wederpartij zal lijden, tenzij wederpartij aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zandschulp Hekwerken.

16.4 Mededelingen door of namens Zandschulp Hekwerken betreffende de kwaliteit, samenstelling, eigenschappen van zaken of de prestatie waartoe Zandschulp Hekwerken zich heeft verbonden binden Zandschulp Hekwerken, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan.

16.5 Wederpartij is aansprakelijk voor de juistheid van de aan Zandschulp Hekwerken verstrekte tekeningen en gegevens. Afbeeldingen, tekeningen, kostenbegrotingen, schema’s, adviezen, ontwerpen en

overige informatie welke door Zandschulp Hekwerken zijn verstrekt, zijn voor Zandschulp Hekwerken niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Zandschulp Hekwerken kan worden geleverd.

16.6 Zandschulp Hekwerken is niet aansprakelijk als het werk of de geleverde zaken zijn beschadigd door een ongeval, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, misbruik of verkeerde toepassing, of als resultaat van door wederpartij zelf aangebrachte wijzigingen in, of reparaties van zaken, of geen of onoordeelkundig onderhoud.

16.7 Schade die het gevolg is van het feit, dat wederpartij bij inontvangstneming of verwerking van zaken deze niet op deugdelijke wijze heeft gecontroleerd, is voor rekening van wederpartij.

16.8 De werknemers van Zandschulp Hekwerken of door Zandschulp Hekwerken voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens wederpartij beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

16.9 De aansprakelijkheid van Zandschulp Hekwerken wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de wederpartij Zandschulp Hekwerken onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de gestelde tekortkoming wordt gesteld en Zandschulp Hekwerken ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zandschulp Hekwerken in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op vergoeding van directe of indirecte schade is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Zandschulp Hekwerken meldt. Verwezen zij ook naar hetgeen hierover is bepaald in artikel XV.

XVII. Overmacht

17.1 Zandschulp Hekwerken is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn haar verplichtingen op te schorten, indien Zandschulp Hekwerken als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 17.2 vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien – redelijkerwijs niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen.

17.2 Van overmacht aan de zijde van Zandschulp Hekwerken is sprake indien Zandschulp Hekwerken na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de

voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storing in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie Zandschulp Hekwerken zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties, defecten aan vervoermiddelen,

transportbelemmeringen, intrekking of niet niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke en voorts ten gevolge van alle overige zaken die buiten de schuld of de risicosfeer

van Zandschulp Hekwerken ontstaan.

17.3 Zandschulp Hekwerken is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Wederpartij en Zandschulp Hekwerken kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is

nagekomen.

17.4 Indien sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

17.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

XVIII. Ingebreke blijven wederpartij

18.1 Indien wederpartij in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling, alsmede in geval van

faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, curatele of ontbinding van wederpartij, is Zandschulp Hekwerken onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd zonder

ingebrekestelling:

 1. Haar verplichtingen zoals die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten;
 2. De zaken voor rekening en risico van wederpartij naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;
 3. Alle verdere leveranties, onverschillig uit welk contract, op te schorten;
 4. Alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan wederpartij eenzijdig geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen;
 5. Van wederpartij volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

18.2 In geval de wederpartij in gebreke is, worden alle vorderingen van Zandschulp Hekwerken op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

XIX. Eigendomsvoorbehoud

19.1 Zandschulp Hekwerken behoudt zich de eigendom voor van alle door Zandschulp Hekwerken aan wederpartij geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Zandschulp Hekwerken in het kader van de overeenkomst ten behoeve van wederpartij en door wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat wederpartij ook deze vorderingen van Zandschulp Hekwerken geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die Zandschulp Hekwerken tegen wederpartij mocht krijgen wegens tekortschieten van wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Zandschulp Hekwerken.

19.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6.

19.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van wederpartij bevinden, behoudt Zandschulp Hekwerken hierbij nu reeds voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Zandschulp Hekwerken uit welke hoofde dan ook op wederpartij mocht hebben.

19.4 Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Zandschulp Hekwerken te bewaren.

19.5 Indien wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Zandschulp Hekwerken tekortschiet of Zandschulp Hekwerken goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichting zal tekortschieten, is Zandschulp Hekwerken gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Wederpartij machtigt Zandschulp Hekwerken de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na het terugnemen zal wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

19.6 Het is wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgegeven zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is

wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

19.7 Wederpartij verplicht zich de vorderingen, die hij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van geleverde zaken, aan Zandschulp Hekwerken te verpanden, bij gebreke waarvan hij Zandschulp Hekwerken machtigt zulks in zijn naam te doen.

 1. Verjaring

20.1 Vorderingsrechten van wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

XXI. Toepasselijk recht

21.1 Op alle overeenkomsten tussen wederpartij en Zandschulp Hekwerken gesloten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

21.2 Het Weens Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980) zal op de tussen wederpartij en Zandschulp Hekwerken gesloten

overeenkomsten niet van toepassing zijn.

XXII. Geschillen

22.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen wederpartij en Zandschulp Hekwerken gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

De hiervoor genoemde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Den Haag op 26 juni 2017 onder aktenummer 37/2017.

Zandschulp Hekwerken

Valkseweg 261

3771 SG Barneveld

Nederland

Uitstekend
Gebaseerd op 6 recensies
Tjerk Kampert
Tjerk Kampert
2022-11-26
Goede kwaliteit hekwerken, vriendelijk personeel
Herjan Bettink
Herjan Bettink
2022-11-25
Mooi bedrijf mooie hekken top bedrijf
Bianca Baas
Bianca Baas
2022-09-23
Automatische poort op maat laten maken voor op ons bruggetje. Degelijke kwaliteit tegen een eerlijke prijs!
Teus Klok
Teus Klok
2018-12-05
Goede kwaliteit hekwerk niet al te duur vriendelijke eigenaar. Kortom leuk bedrijf